Available courses

Aftësitë bazë për qytetari aktive si të menduarit kritik, puna në grup dhe bashkëpunimi, zgjidhja e problemeve për cështje që shqetësojnë komunitetin, mbrojtja e të drejtave të njeriut, mbrojtja e mjedisit, ndryshimet klimatike po marrin një rëndësi në rritje, si në shkallë globale dhe lokale. Të ndodhur në kushtet e një sërë faktorësh që ndikojnë jetën tonë në shkollë, familje, komunitet, mësuesit dhe studentët e perceptojnë nevojën immediate për të vepruar si qytetarë të denjë të shoqërisë. Arsimi është një faktor kyç në mënyrën se si qytetarët aktive integrohen dhe veprojnë në lidhje me cështje të ndryshme që shqetësojnë komunitetin dhe mjedisin. Ndërgjegjësimi, iniciativa dhe veprimi i mësuesve dhe nxënësve përbën premisën për një të ardhme më të mire. Në këtë kurs, pjesëmarrësit do të reflektojnë mbi rolin që luan edukimi në ndërgjegjësimin për të formuar tek brezat e rinj aftësitë bazë për qytetari aktive.  Qëllimi i modulit "Aftesi baze per qytetari aktive" është të edukojë mësuesit për nxitjen e qytetarisë aktive në shkolla dhe komunitete, duke inkurajuar pjesëmarrjen demokratike dhe qytetare në të gjitha nivelet. Moduli promovon metodologjitë e të mësuarit aktiv për t'i pajisur nxënësit me njohuritë, aftësitë, vlerat dhe qëndrimet e nevojshme për qytetari aktive.


Edukimi për sipërmarrjen është një proces që përfshin një sërë etapash dhe shume aktore dhe palë të interesuara që duhet të jenë pjesë aktive e ketij procesi. Edukimi per sipermarrjen ka si qellim t’u ofrojë nxenesve njohuri per te zhvilluar aftësite ne fushen e sipermarrjes, gjenerimit të ideve, kërkimit të tregut, komunikimi. Edukimi i sipërmarrjes duhet të inkurajojë rritjen e bizneseve të reja, duke shfrytëzuar kështu potencialin krijues dhe thellësinë e njohurive brenda sistemit arsimor. Fokusi dhe objektivat e programeve të edukimit të sipermarrjes duhet të përfshijnë përvetësimin e një grupi më të gjerë aftësish gjatë gjithë jetës dhe jo thjesht trajnimin për fillimin e biznesit si dhe te kontribuojë në zhvillimin e një sërë aftësish, duke përfshirë aftësinë për të inovacion dhe kreativitet.