Available courses

Edukimi për sipërmarrjen është një proces që përfshin një sërë etapash dhe shume aktore dhe palë të interesuara që duhet të jenë pjesë aktive e ketij procesi. Edukimi per sipermarrjen ka si qellim t’u ofrojë nxenesve njohuri per te zhvilluar aftësite ne fushen e sipermarrjes, gjenerimit të ideve, kërkimit të tregut, komunikimi. Edukimi i sipërmarrjes duhet të inkurajojë rritjen e bizneseve të reja, duke shfrytëzuar kështu potencialin krijues dhe thellësinë e njohurive brenda sistemit arsimor. Fokusi dhe objektivat e programeve të edukimit të sipermarrjes duhet të përfshijnë përvetësimin e një grupi më të gjerë aftësish gjatë gjithë jetës dhe jo thjesht trajnimin për fillimin e biznesit si dhe te kontribuojë në zhvillimin e një sërë aftësish, duke përfshirë aftësinë për të inovacion dhe kreativitet.